آتنا

من مادر آتنا هستم و میخاستم بگم از مراسمی که واسه فرزند دلبندم گرفتید و همه چیز راضی بودم همه از مراسم تعریف کردند هم هزینه ها کنتر از اون شد که میخاستیم هم کیفیت بیشتر از اونی بود که تو ذهن ما بود. ممنونیم از اکسین رویال