البرز و ندا

دم همه بچه های اکسین رویال گرم که همشون حرفه ای و خونگرم بودن و همراه ما بودن و بهمون کمک کردن تا مراسممون آبرومندانه برگزار بشه و خاطره بشه واسمون انشاله خروجی فیلم و عکسها هم برگزاری باشه که دیگه نوعلی نور میشه من واسه دیدن عکسو فیلما عجله دارم…