پرداخت کمک های مردمی

پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ تومان جهت کمک به کودکان نیازمند به درمان به موسسه خیریه حامیان زندگی پایا

(صدقات خود را هدفمند نمایید)

پرداخت مبلغ ۳۰۰۰ تومان جهت کمک هزینه ازدواج جوانان نیازمند به موسسه خیریه حامیان زندگی پایا

(صدقات خود را هدفمند نمایید)

خیریه حامیان زندگی پایا

پرداخت مبلغ دلخواه بابت کمک به افراد نیازمند(نذر-کفاره-فطریه-صدقه و………..)

(صدقات خود را هدفمند نمایید)

حمایت از کسب و کارهای خرد و واحدهای تولیدی و پیشگیری از تعطیلی آنها

(صدقات خود را هدفمند نمایید)

طراحی سایت