کمک هزینه ازدواج جوانان

پرداخت مبلغ ۳۰۰۰ تومان جهت کمک هزینه ازدواج جوانان نیازمند به موسسه خیریه حامیان زندگی پایا

(صدقات خود را هدفمند نمایید)

طراحی سایت