پرداخت نذر-کفاره-فطریه-صدقه و….

خیریه حامیان زندگی پایا

پرداخت مبلغ دلخواه بابت کمک به افراد نیازمند(نذر-کفاره-فطریه-صدقه و………..)

(صدقات خود را هدفمند نمایید)

طراحی سایت