قلک اشتغال آاپ

قلک اشتغال آاپ
این قلک متعلق به شماست الزامی برای برگرداندن آن ندارید

به سه روش میتوانید از قلک آاپ (آموزش ،اشتغال،پس انداز( استفاده نمایید.

۱-با جمع آوری مبلغ کم در قلک آاپ فرهنگ پس انداز را در کودکانمان نهادینه کنیم بدیهیست پول جمع آوری شده متعلق به فرزند یا خودتان می باشد . و هرطور که می خواهید میتوانید آنرا هزینه کنید.

۲-صدقات خود را در قلک بریزید و پس از پر شدن به هر نیازمندی که می شناسید و صلاح میدانید هدیه بدهید و یا در هر کار خیری هزینه کنید.

قیمت ۵،۰۰۰ تومان

۳-پس از پرشدن قلک به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۰۶۶۶۷۷۷ کلمه آاپ را پیامک کنید و بعد از تحویل قلک پرشده یک قلک رایگان دریافت نمایید.و در امر آموزش و اشتغال جوانان نیازمند کشورمان سهیم باشید.

در صورتیکه متقاضی دریافت دوباره قلک (خرید) بدون تحویل قلک قبلی میباشید عدد ۱را به سامانه پیامک کنید