خیریه حامیان زندگی پایا با همکاری خانه کارگر

توزیع ۲۹۰ بسته جهت کودکان در منطقه محروم

توزیع ۲۹۰ بسته جهت کودکان در منطقه محروم فیروز بهرام و ۱۹۰ بسته میوه جهت خانواده ها

خیریه حامیان زندگی پایا با همکاری خانه کارگر