دوره رایگان آموزش مقدماتی بورس

برگزاری اولین دوره رایگان آموزش مقدماتی بورس و بازار سرمایه

برگزاری اولین دوره رایگان آموزش مقدماتی بورس و بازار سرمایه

در مجموعه آموزشی خیریه حامیان زندگی پایا

مدرس: مهندس عینی