فرم ثبت شکایت عمومی

فرم ثبت شکایت از خیریه حامیان زندگی پایا و یا نحوه پرداخت یا برخورد پرسنل خیریه