بخش آموزش خیریه حامیان زندگی پایا

در این بخش دوره های آموزشی و کاربری جهت ایجاد اشتغال و جذب بهتر در بازار کار  معرفی میگرددْ همچنین فیلم های آموزشی و داکیومنت ها در اختیار هموطنان عزیز قرار میگیرد که با مبلغ بسیار ناچیز عرضه میگردد و عواید همین مبالغ در جهت امور خیریه صرف خواهد شد.

خیریه حامیان زندگی پایا
خیریه حامیان زندگی پایا