تماس با دفتر موسسه خیریه

021-22450496

زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 8 صبح تا 5 عصر

دفاتر نمایندگی خیریه حامیان زندگی پایا

نمایندگی های موسسه خیریه حامیان زندگی پایا

موسسه حامیان زندگی پایا به جز موسسات و نفرات مشخص شده در این بخش هیچ شخص یا موسسه ای را وکیل یا نماینده قانونی خود ندانسته و نمیداند لذا از کلیه خیرین محترم تقاضا میگردد فقط به اشخاص یا موسسات معرفی شده در این قسمت مراجعه و رسید قانونی بابت هر گونه پرداخت نقدی یا کالایی و حتی کمک های معنوی دریافت نمایند.

با تشکر مدیریت موسسه خیریه حامیان زندگی پایا :سید حسین طباطبائی

نماینده استان مازندران/شهرساری

سرکار خانم:مریم کمالی سرخی

سمت:مدیر خیریه حامیان زندگی پایا در استان مازندران

تلفن:۰۹۱۱********

مریم کمالی سرخی

نماینده استان فارس/شهرشیراز

جناب آقای:حمید عسگری

سمت:مدیر خیریه حامیان زندگی پایا در استان فارس

تلفن:۰۹۱۷********

نماینده استان اصفهان/شهر اصفهان

جناب آقای :سید امید فاضل

سمت:مدیر خیریه حامیان زندگی پایا در استان اصفهان

تلفن:۰۹۱۲********